هزینه ارسال پیامک انبوه(پنل نقره ای) با سرشماره ۵۰۰۰۹
هر پیامک فارسی – ریال تا – ریال از – ریال
۱۵۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
تماس با مدیریت به بالا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

– ضریب ارسال اس ام اس انگلیسی ۲٫۵ می باشد.

– در زمان ارسال شماره هایی که سرویس اس ام اس تبلیغاتی آنها مسدود می باشند چک گردیده و در گزارشات ارسالی مشترک تحویل نشده ثبت می گردند ، و شارژ اعتبار آن دسته از شماره ها به حساب مشترک برگشت داده می شود .

 


هزینه ارسال پیامک انبوه(پنل طلایی) با سرشماره ۵۰۰۰۹
هر پیامک فارسی – ریال تا – ریال از – ریال
۱۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
تماس با مدیریت به بالا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

– ضریب ارسال اس ام اس انگلیسی ۲٫۵ می باشد.

– در زمان ارسال شماره هایی که سرویس اس ام اس تبلیغاتی آنها مسدود می باشند چک گردیده و در گزارشات ارسالی مشترک تحویل نشده ثبت می گردند ، و شارژ اعتبار آن دسته از شماره ها به حساب مشترک برگشت داده می شود .

 


تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری (با سرشماره ۵۰۰۰۹)
خط سفارشی – ریال خط غیرسفارشی – ریال نمونه سرشماره تعداد ارقام
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹x ۶
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xx ۷
۴,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxx ۸
۳,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxxx ۹
۲,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxxxx ۱۰
۲,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxxxxx ۱۱
۱,۲۹۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxxxxxx ۱۲
۶۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxxxxxxx ۱۳
۳۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxxxxxxxx ۱۴
۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۹xxxxxxxxxx ۱۵

برای سرشماره‌های ۶ و ۷ رقمی تفاوت قیمت بین سفارشی و غیرسفارشی وجود ندارد.

سرشماره های مذکور دارای شناسنامه در همراه اول خواهند شد.